Níže uvádíme vzor nájemní smlouvy. Tato smlouva je v praktickém dvoujazyčném provedení (česky a anglicky)

Kromě běžných náležitostí doporučujemme při sestavovájení nájemní smlouvy pečlivě specifikovat:
a) jak často bude upravována záloha na energie a na základě čeho (vyúčtování, kontrolní odečet měřidel a pod.)
b) V případě, že je pronajímaná nemovitost nebo část pronajímaných movitých věcí v záruce, doporučujeme doplnit do smlouvy povinnost nájemce informovat o jakýchkoli problémech podléhajících reklamaci.
c) Jednoznačně doporučujeme do smlouvy doplnit, že při předání bude pronajímaná nemovitost profesionálně uklizena a to bude doloženo fakturou odborné uklidové firmy
d) Dále doporučujme ve smlouvě specifikovat, kdo bude provádět drobné opravy a úpravy a na čí náklady. Například výměn žárovek, rozbitá okna, vodovod, odpady a pod.

Dále doporucujeme aktuální znění korigovat s požadavky na nájemní smluvu dle občanského zákoníku.
NÁJEMNÍ smlouva / LEASE AGREEMENT

I. Účastníci smlouvy/ Parties

1.1        Pronajímatel / The Lessor:  XXXYYY
            Trvale bytem / permanent address: XXXYYY     
           Rodné číslo / personal identification number:  XXXYYY
            Telefon/ Phone: XXXYYY
                        (dále jen Pronajímatel / referred hereinafter the Lessor)
  
  a

1.2        Nájemce / The Lessee:   XXXYYY
             Trvale bytem / permanent addres: XXXYYY
             Číslo pasu/passport number:  XXXYYY
             Datum narození/ date of birth:  XXXYYY
                                     (dále jen Nájemce / referred hereinafter the Lessee)


II. Předmět nájmu / Subject of Lease

2.1 Předmětem této smlouvy je částečně zařízený dům (viz fotodokumentace s písemným
seznamem movitého zařízení - která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy). Příloha č.1 této
Smlouvy bude písemně odsouhlasena a podepsána oběmi smluvními stranami  při předání a
převzetí domu a bude sloužit současně jako předávací protokol. V předávacím protokole budou
rovněž zaznamenány počáteční stavy všech měřidel, tj. zejména spotřeba vody, teplé vody, plynu,
el. energie. Předávací protokol rovněž zdokumentuje stav běžného opotřebení a opotřebení vzniklé
nesprávným používáním.
2.1 Subject of Lease is partly equipped family house (see photo-documentation with written list of
movable equipment - which makes integral appendix no. 1 of this contract. Appendix no.1 of this
Contract will be adjustment with written form and signed both contract sides during handover and
takeover of  the house and will be perform also as handover protocol. In handover protocol will be also
included the balance opening all measures, it means water consumption, warm water, gas, el. energy.    

2.2 Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitosti, rodinný dům č. XXXYYY o
velikosti XXXYYY, v ulici XXXYYY, v obci XXXYYY situovaný na pozemku parc. č. XXXYYY, to vše
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro XXXYYY, katastrální pracoviště
XXXYYY, na listu vlastnictví XXXYYY pro katastrální území XXXYYY (dále jen "dům").
2.2 The Lessor declares he is the only owner of the subject of the lease, family house no. XXXYYY
about size XXXYYY, on the street XXXYYY, in city XXXYYY situated on building estate no. XXXYYY,
that all record at Real estate register in XXXYYY. (further only "house").

III. Účel smlouvy / Purpose of the Agreement

3.1 Pronajímatel přenechává touto smlouvou Nájemci do nájmu na dobu uvedenou v této smlouvě
dům uvedený v ust. 2.1 této smlouvy za účelem bydlení pana XXXYYY a členů jeho rodiny.
3.1 The Lessor shall hereby lease the house as specified in 2.1 herein to the Lessee for living of Mr.
XXXYYY and his family.

3.2 Nájemce se zavazuje užívat dům uvedený v ust. 2.1 této smlouvy jen k účelu uvedenému v ust.
3.1 této smlouvy.
3.2 The Lessee shall use the house as specified in 2.1 herein only for purposes as specified herein.

IV. Doba nájmu / Lease Period

4.1 Pronajímatel přenechává Nájemci nemovitost uvedenou v ust. 2.1 této smlouvy do nájmu
počínaje dnem  XXXYYY. Obě strany se zavazují pořídit o jeho předání protokol, ve kterém zejména
popíší zařízení domu, které Pronajímatel v bytě ponechává k užívání Nájemci a odečty el.energie,
vody a plynu ( příloha č.1 této smlouvy ).
4.1 The Lessor shall lease the house as specified in 2.1 herein to the Lessee starting from XXXYYY.
Both parties shall set down an acceptance protocol specifying in particular furniture and fittings to be
used by the Lessee and electricity, water and gas meters.(see attachment nr. 1).

4.2 Tato smlouva se uzavírá na 2 roky a to ode dne XXXYYY a končí ke dni  XXXYYY (dále jen doba
nájmu).
4.2 This agreement shall be concluded for 2 years, from XXXYYY to XXXYYY (referred hereinafter the
"Period of Lease).

4.3 Smluvní strany mohou dobu nájmu uvedenou v ust. 4.2 této smlouvy prodloužit pouze písemnou
dohodou stran, a to nejpozději 1 měsíc před ukončením doby nájmu.
4.3 The parties can extend the Period of Lease as specified in 4.2 herein only upon an agreement in
writing at the latest 1 month before the end of the lease period.


V. Skončení nájmu / Lease Termination

5.1 Pronajímatel i Nájemce mohou vypovědět tuto smlouvu s jedno-měsíční výpovědní lhůtou,
jestliže jedna ze smluvních stran vážně porušuje ustanovení této smlouvy. Výpovědní lhůta začíná
běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
5.1 The Lessor or Lessee can terminate the lease with a termination notice of one month in the event
that one of the contractual parts seriously breaches any of the terms and conditions of this contract. The
termination notice becomes effective on the first day of the month following the date of the notice's
delivery.

5.2 Nájemce může tuto smlouvu vypovědět v případě, že bez vlastní vůle pozbude způsobilost k
provádění činnosti v České republice. Výpovědní lhůta je tři měsíce a počíná běžet prvním dnem
následujícího měsíce po doručení výpovědi Pronajímateli.
5.2 The Lessee can give notice on this agreement if, by no fault of his own, he becomes incapable of
carrying on his activity in the Czech Republic. The notice period is three months, starting on the first day
of the month following the date of the notice's delivery to the Lessor.

5.3 V případě, že nájemce vypoví smlouvu před uplynutím sjednané doby nájmu, zaplatí XXXYYY
za každý neodbydlený měsíc.
5.3 The Lessee has to pay the penalty of CZK XXXYYY for each month which has left till the end of the
contract in case he will cancel the contract before agreed date.

5.4 Nájemce se zavazuje, že ke dni skončení nájmu (tj. k poslednímu dni výpovědní lhůty, ke dni
stanovenému dohodou stran nebo k poslednímu dni sjednané doby nájmu uvedené v ust. 4.2 této
smlouvy), dům vyklidí a vyklizený a po provedení profesionálního úklidu (doloženo fakturou
úklidové společnosti) předá pronajímateli spolu se zařízením bytu uvedeným v ust. 4.1 této
smlouvy, a to vše ve stejném stavu, v jakém bylo ke dni předání s přihlédnutím k běžnému
opotřebení. O předání domu a zařízení se strany zavazují sepsat protokol, ve kterém zejména
uvedou případné škody způsobené Nájemcem.
5.4 The Lessee shall vacate the house to the day of lease termination (i.e. the last day of cancellation
period, the day specified upon agreement of both parties or the last day of the agreed period of Lease
as specified in 4.2 herein) and hand over vacant house after professional cleaning (proven by invoice
from cleaning company) incl. furniture and internal fittings as specified in 4.1 herein in the same
condition, considering however usual wear and tear. The parties shall set down an acceptance protocol
specifying in particular possible damages caused by the Lessee.


VI. Úhrada za nájem / Rental

6.1 Nájemce se zavazuje platit Pronajímateli úhradu za užívání domu ve výši XXXYYY Kč (slovy:
XXXYYY korun českých) měsíčně (dále jen úhrada za nájem), a to ode dne uvedeného v ust. 4.1 této
smlouvy.
Nájemné bude splatné měsíčně předem, vždy k 25. dni předcházejícího měsíce. Nájemné bude
hrazeno na účet Pronajímatele v českých korunách.  Číslo účtu : XXXYYY, variabilní symbol 1234.
6.1 The Lessee shall pay monthly rent amounting to CZK XXXYYY (in words: XXXYYY Czech crowns)
(referred hereinafter the "Rental") starting from the date as specified in 4.1 herein.
The rental is payable monthly in advance, always to 25 day of preceding month. The Rental will be paid
in Czech crowns on the bank account of the Lessor. Bank Account no: XXXYYY, variable symbol 1234.
.

6.2 Kauce, která byla stanovena ve výši XXXYYY Kč (slovy: XXXYYY korun českých). Kauce musí
být připsána na účet pronajímatele před předáním domu k užívání nájemcem. Tato kauce bude
vrácena po provedení případných srážek za Nájemcem způsobenou škodu, nezaplacené účty a po
zaplacení veškerých účtů za služby a spotřebu energií Nájemci, do 14 dnů po ukončení nájmu.
Kauce musí být zaplacena před předáním domu k užívání.
6.2 Security deposit is CZK XXXYYY (in words: XXXYYY Czech crowns) and is payable before the
house handover. The security deposit will be reimbursed upon the deduction, if any, of any damages
caused by the Lessee, of the unpaid bills and after payment of all invoices for services and energy
consumption by the Lessee, within 14 days following the termination of the lease.

6.3 Nájemné nezahrnuje poplatky za služby a spotřebu energií spojené s užíváním nemovitosti. Tyto
budou hrazeny Nájemcem Pronajímateli spolu s nájemným formou zálohových plateb ve výši
3.000,- Kč měsíčně, splatné měsíčně vždy nejpozději do každého 25 dne předchozího měsíce na
účet Pronajímatele.
Rozpis záloh:
- vodné stočné XXXYYY
- plyn                                               XXXYYY
- el. energie                                      XXXYYY

Vyúčtování pravidelných záloh za služby a energie bude provedeno v návaznosti na vyúčtování
dodavatele služeb dle skutečných nákladů a to nejpozději do 60 dnů po vyúčtování dodavatelem.
Případné rozdíly mezi výší záloh a skutečnými náklady budou smluvními stranami vypořádány do
15-ti dnů po předložení vyúčtování. Zálohy na následující období budou upraveny dle aktuálního
vyúčtování předchozího období.
6.3 The Rental does not include payments for services and energy consumption connected to usage of
the Real estate. These are to be paid by the Lessee to the Lessor together with the Rental by means of
upfront payment in the amount of 3.000 CZK a month, due monthly always at the latest till every twenty 
fifth  day of preceding month on the bank account of the Lessor.
Front payment is detailed to:
- water CZK XXXYYY
- gas                                              CZK XXXYYY
- electricity                                      CZK XXXYYY

The final settlement for services and energy consumption will be settled in connection with the energy
supplier settlement according to the real costs latest within 60 days after the settlement from energy
supplier..  A financial settlement the parties may be entitled to shall be completed within 15 days after
receiving the final account. Upfront payments for the next period will be adjusted based on the actual
consumption in preceding period.


VII. Povinnosti Pronajímatele / Obligations of the Lessor

7.1 Pronajímatel předá předmět této smlouvy Nájemci v obyvatelném a dobrém stavu.
7.1 The Lessor shall hand over the house to the Lessee in proper condition.

7.2 Pronajímatel souhlasí, že bude řešit všechny případné závažnější nedostatky ve fungování
domu včetně vytápění, vody, elektřiny nad rámec údržby sjednané v odstavci 8.3 níže.
7.2 The Lessor shall deal with serious house failures, incl. heating, water, and electricity over the Lessee
duties defined in paragraph 8.3 below.

7.3 Dokud Pronajímatel přes upozornění Nájemce neodstraní v domě závadu, která podstatně nebo
po delší dobu zhoršuje jeho užívání, má Nájemce právo na přiměřené snížení úhrady za nájem.
7.3 In case of Lessor's failure to correct failures substantially or for a long time affecting the use despite
relevant notification by the Lessee, the Lessee shall be entitled to relevant rent reduction.

7.4 Pojištění domu a jeho zařízení (pojištění nemovitosti) hradí Pronajímatel. Pojištění svých
vlastních věcí v bytě (pojištění domácnosti) si hradí Nájemce.
7.4 The insurance policy for the house incl. furniture and internal fittings (insurance of a house) shall be
paid by the Lessor. The insurance of own property (insurance of a establishment) shall be borne by the
Lessee.

7.5 Pronajímatel se zavazuje provádět komplexní údržbu zahrady 2 x ročně ( dle potřeby), a to na
vlastní náklady.
7.5 The Lessor is obligate to undertake complex care about the garden four times a year (According to
the necessity)  on his own cost.


VIII. Povinnosti Nájemce / Obligations of the Lessee

8.1 Nájemce je srozuměn s tím, že je prvním uživatelem domu a že dům, jeho vybavení a
příslušenství jsou v garanční lhůtě, která končí dnem XXXYYY. Nájemce je povinen informovat
pronajímatele o jakékoli zjištěné potuše čí závadě v dostatečném předstihu před uplynutím této
garanční lhůty.
8.1 The Lessee has been acknowledged with being as a first user of the house and the fact the house
has equipment that had been in the guarantee period ending by the XXXYYY. The Lessee is obligated
to inform the lessor about any inconvenience if anything happen before ending of the guarantee period
in advance.

8.2 Nájemce se zavazuje řádně používat a udržovat dům včetně převzatého zařízení, užívat jej
pouze pro svou vlastní potřebu a pro účely pobytu, tj. obvyklým způsobem a přiměřeně charakteru
bytu a dále dodržovat bezpečnostní, protipožární předpisy a další předpisy dle platných zákonů.
8.2 The Lessee shall use and maintain the house in appropriate manner, to use it only for his own
purpose, i.e. in usual way and in compliance with house character, to comply with safety, fire-protection
and other provisions.

8.3 Nájemce není oprávněn poskytnout předmět této smlouvy k užívání další osobě, provádět v
domě stavební úpravy bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele ani vynášet zařízení
domu uvedené v ust. 4.1 této smlouvy mimo dům.
8.3 The Lessee shall not be entitled to allow use of the house by third person, to make construction
modifications in the house without prior consent of the Lessor in writing or remove furniture and internal
fittings as specified in 4.1 herein.

8.4 Nájemce je povinen udržovat předmět této smlouvy v dobrém stavu. Náklady na menší opravy
do 1.500,- Kč ponese Nájemce jako součást běžné údržby. Potřebu dalších oprav bude hlásit
Pronajímateli bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti
vznikla. Nájemce nese odpovědnost za převzaté zařízení domu.
8.4 The Lessee shall maintain the house in good condition. He shall bear costs for minor repairs up to
CZK 1.500,- as a part of current maintenance. The need of larger repairs shall be notified to the Lessor
without undue delay, in case of failure to do so the Lessee shall be liable for damages so incurred. The
Lessee shall be liable for handed over furniture.

8.5 Po podané výpovědi nebo 1 měsíc před ukončením nájmu je nájemce povinen umožnit zájemci
o nájem předmětu smlouvy její prohlídku v přítomnosti pronajímatele nebo jeho zástupce.
Pronajímatel je povinen oznámit nájemci tuto skutečnost nejméně dva dny předem.
8.5 After the notice the Lessee is obliged to enable access into the subject of the lease within last one
month of the duration of the lease agreement to other potential tenants accompanied by the Lessor. The
Lessor is obliged to announce such visit to the Lessee at least two days in advance.
8.6 Nájemce se zavazuje provádět běžnou, pravidelnou údržbu zahrady (zavlažování, sekaní
trávníku apod.), a to na vlastní náklady.
8.6 The Lessee is obligate to take ordinary care about the garden (e.g. watering and grass cutting) on
his own cost.


IX.  Závěrečná ustanovení / Final Provisions

9.1 Práva a povinnosti, které nejsou stanoveny v této smlouvě, se řídí právním řádem České
republiky, zejména Občanským zákoníkem v platném znění.
9.1 The rights and obligations not specified herein shall be governed by Czech law, in particular Civil
Code (relevant edition).

9.2 V případě sporu se smluvní vztahy obou stran řídí zákony platnými na území České republiky.
9.2 The disputes shall be settled in compliance with Czech law.

9.3 V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude nebo se stane neplatným, je platnost
zbývajících částí smlouvy nedotčena. Na místo neplatného ustanovení nastupuje pak ustanovení
obecně závazného předpisu, které je svojí povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této
smlouvy.
9.3 If any provision of the Agreement may become invalid, the remaining provisions shall not be
affected thereby. Invalid provisions shall be replaced by generally binding provisions, the character and
purpose of which shall correspond with the purpose of this agreement.

9.4 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnou dohodou stran.
9.4 This agreement can be replaced by another agreement of the parties in writing.

9.5 Smlouva je vyhotovena v jazyce českém a anglickém. V případě sporu je rozhodující česká
verze. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení obou jazykových verzí.
9.5 This agreement is made in Czech and English languages with Czech version being relevant for
governing the agreement. Each party shall receive one copy of both versions.

9.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, seznámily se s jejím obsahem, a že
smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, je uzavírána určitě a vážně a za nikoliv nápadně
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
9.6 The parties declare to have read and considered this agreement, declaring their true and free will,
the agreement being not concluded under discriminating condition in whiteness whereof the parties
have caused it.


V           / Dne
                  


___________________________                           
Nájemce / Lessee
____________________________
Pronajímatel / Lessor 
Kalkulátory Dokumenty a formuláře Návody a rady Energetická nezávislost
Výběr nemovitosti Převzetí stavby Nájemní smlouva Kupní smlouva Tech. zpráva vytápění Stavební řízení