Níže uvádíme vzor technické zprávy vytápění.
Tuto zprávu lze využít jako inspiraci pro ohlasování rekonstrukce vytápění, případně jako součást žádosti o stavební povolení.
TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

Název: Dokumentace pro povolení / realizaci stavby
Novostavba rodinného domu
v obci .... č.p. ...

Investor: Název / jméno a příjmení: ...........
Ulice č.p.: ..........
PSČ, město: ................

Autorizovaný projektant: Titul, jméno a příjmení: ...........
Ulice č.p.: .........
PSČ, město: .................
osvědčení o autorizaci ČKAIT č. ..... v oboru ........,
specializace ........


V ......................
Datum: ...........

Vypracoval: .........

1. ÚVOD

Projekt řeší vytápění a přípravu teplé užitkové vody v nízkoenergetickém rodinném domě s
krytým bazénem a prostornou garáží. Tato dokumentace doplňuje teplovzdušné vytápění domu,
jež je popsáno v prováděcím projektu "Vzduchotechnika".

1.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Název stavby: Novostavba RD ........
Místo stavby: ............ č.p. ...
Část: Vytápění
Stupeň: stavební povolení / prováděcí dokumentace

1.2 OBSAH PROJEKTU A PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ

Obsahem projektu je návrh zařízení pro vytápění rodinného domu, bazénu a garáže.
Podkladem pro zpracování projektu byly:
stavební půdorysy a řezy objektu
výpočet tepelných ztrát objektu, zpracovatel ..........
obhlídka stavby
konzultace s investorem
smlouva o dílo ze dne DD.MM.RRRR
níže uvedené předpisy a normy


1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNĚ TECHNICKÉ NORMY

ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé
vody Navrhování a projektování
ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
ČSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných
soustav
1.4 TEPELNÁ CHARAKTERISTIKA

Místo stavby: ...........
Zimní výpočtová teplota: tez = ... °C
Celkové tepelné ztráty objektu jsou .... W. Z toho .... W je pokryto teplovzdušným
vytápěním, .... W dodává teplovodní vytápění.

Celková roční potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody je .... MWh/rok, tj.
.... GJ/rok.
 

2. POPIS SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ

2.1 Zdroje tepla

Investorem jsou požadovány celkem 4 zdroje tepla. Podle priority využití jsou seřazeny takto: 
1) 6 ks plochých solárních kolektorů výrobce ...., typ .... umístěných na
střeše objektu
2) tepelné čerpadlo vzduch - voda o výkonu .... kW
3) elektrické topné spirály o výkonu .... kW v akumulační nádobě o objemu
.... ltr.
4) interiérový krb výrobce ...., typ ....

Zdroje budou zapojeny v otopné soustavě dle výkresu č. UT-01 "Schéma vytápění", které je
součástí této dokumentace.
Solární kolektory a krb mají vlastní expanzní nádoby o objemu .. ltr. Pro tepelné čerpadlo,
elektrické topné spirály a topnou soustavu je společná expanzní nádoba o objemu .. ltr.

Přebytky tepla od solární soustavy v letním období jsou pomocí výměníku, který je součástí
bazénové technologie, odváděny do bazénové vody.


2.2 Otopná soustava
Otopné plochy a vodní ohřívače vzduchu v jednotkách VZT jsou navrženy pro teplotní spád
55/45°C. Otopné plochy jsou tvořeny podlahovým vytápěním (bazén, koupelny, WC) a otopnými
tělesy. Topná voda je přivedena k vodním ohřívačům vzduchu pro VZT jednotku bazénu a pro
teplovzdušné vytápěcí jednotky pro obytnou část objektu. Rozvod je veden v konstrukci podlahy,
kde je použit síťovaný polyetylén RAUTHERM S a nebo pod stropem, kde je použito měděné
potrubí. Potrubí je v celé své délce izolováno. V podlaze je použita pěnová izolace TUBEX
(MIRELON) tloušťky 15mm, měděné potrubí je izolováno kaučukovou izolací ARMAFLEX (K-
FLEX), tloušťky jsou definovány ve specifikaci materiálu, který je součástí tohoto projektu.
Nejvýše se nacházející části topné soustavy musejí být odvzdušněny pomocí buď
automatických ventilů nebo pomocí ručního odvzdušnění. Vypouštěcí ventily budou osazeny tak,
aby bylo možné kteroukoliv  z částí soustavy vypustit.
Centrálním prvkem otopné soustavy je akumulační zásobník o objemu .. ltr., který je
"nabíjen" topnou vodou všemi navrženými zdroji tepla. Dále je topné médium dopravováno
oběhovými čerpadly k odběrným místům tepla jako "ostrá voda", směšování je prováděno
pomocí třícestných ventilů vždy pro konkrétní část otopné soustavy.
Teplotní spády topné vody jednotlivých okruhů:
. Podlahové topení - spád 45°/40°C
. Otopná tělesa a garáž - spád 55°/45°C
. Vzduchotechnické zařízení - spád 55°/45°C
Otopná tělesa
V koupelnách jsou použita trubková otopná tělesa, označení .., výrobce ..... Pro WC v
přízemí obytné části objektu jsou desková tělesa od stejného výrobce v provedení ventil
kompakt, označení VK. Všechny tělesa jsou opatřeny uzavíratelným šroubením s regulací
průtoku, radiátorovým ventilem a termostatickou hlavicí, výrobce .....
Podlahové vytápění
V koupelnách a WC je vratné potrubí z otopných těles využito jako teplovodní podlahové
vytápění.
Pro podlahové topení bazénu bude instalován rozdělovač pro 5 okruhů, s oběhovým čerpadlem
a termostatickým třícestným ventilem, který bude nastaven na maximální možnou teplotu
přívodu topné vody do podlahy 45°C.
Při pokládání podlahového topení bude nejdříve po obvodu stěn uložena okrajová dilatační
páska. Na tepelnou izolaci budou položeny systémové desky, do kterých bude ukládáno potrubí
RAUTHERM S 17, dle požadovaných roztečí (viz. půdorysy). Toto potrubí bude zalito betonovou
mazaninou (složení dle požadavku výrobce) s přídavkem plastifikátoru.
Min. tloušťka konstrukce pro podlahové vytápění bez nášlapné vrstvy je .. mm (vč. tloušťky
systémové desky, potrubí a betonové mazaniny).

Pokud je dilatační spára podlahových ploch jednotlivých okruhů > 8m je nutné provést
přiznanou dilatační spáru vyplněnou pružným tmelem k tomuto účelu určeným.
Před prvním zátopem musí být betonová deska vyzrálá. (tvrdnutí betonu nelze urychlovat
podlahovým vytápěním).

Postup prvního zátopu:
Z momentální denní teploty (např. 10°C) otopné desky zvyšovat vždy o 5°C za 24h až do
dosažení max. provozní teploty 45°C.
Po dosažení max. provozní teploty tuto teplotu udržovat 3 dny bez poklesu.
Zpětný proces chladnutí se provádí snížením teploty o 10°C za 24 hod.
Po tomto prvním zátopu lze začít pokládat nášlapné vrstvy podlahové konstrukce. Při pokládce
dlažeb je nutné tyto plochy spárovat pružným tmelem.

Solární zařízení
Solární zařízení se skládá z:
Solárního kolektoru výrobce ...., typ ....
Čerpací stanice výrobce ...., typ ....
Měděné potrubí 28x1,5 vč. kaučukové tepelné izolace tl.25mm
Solární expanzní nádoby výrobce ...., typ ..... s uzavíracím ventilem se zajištěním 1"
Pojistného přetlakového ventilu a nádoby pro přepad média
Teploměrů a odvzdušňovacích ventilů
Plnící armatury
Teplonosného média výrobce ...., typ ....

Na střeše objektu bude osazeno .. ks solárních kolektorů, tj. .. x .. m2 o celkové účinné
ploše .. m2. Tyto solární kolektory budou integrovány do střešní krytiny a dodány vč.
upevňovací sady pro integraci do střešní krytiny pro 6 ks kolektorů.
Propojení výměníku akumulační nádoby a kolektorů bude provedeno měděným potrubím
opatřeným tepelnou izolací ARMAFLEX. Toto potrubí bude vedeno v rámci tepelné obálky
objektu.
Tepelná izolace musí mít certifikaci pro tento účel, tj. izolace rozvodů solárních systémů
odolávající UV záření.
Z důvodu možných dilatací potrubí bude mezi měděné potrubí a solární kolektor namontováno
pružné připojovací potrubí.
V nejvyšších místech soustavy solárního okruhu budou osazeny ruční odvzdušňovače s
uzavíracím kohoutem.

Při použití vody s prostředkem na ochranu před mrazem nebo syntetických teplonosných
kapalin, které se s vodou směšují a jejichž bod varu se nachází nad bodem varu vody, musí
odfuková a odtoková potrubí ústit do otevřené nádoby, která je schopná pojmout celkový objem
kolektorů.

Pojistný přetlakový ventil pro solární zařízení musí mít tyto parametry:
max. otevírací přetlak 6 bar
musí být určen pro teplotu do 120°C
musí mít označení "S" - určen pro solární zařízení

Při montáži solárního okruhu je nutné dodržovat montážní návod výrobce kolektorů.
Kvalita teplonosného média obsahujícího glykol se může zhoršit, je-li delší dobu vystaveno
teplotám nad 170°C a dochází ke zplynění solární látky uvnitř kolektorů. Tento stav se nazývá
"stagnace". Solární látka vydrží pouze několik těchto cyklů (4-5), po té se výrazně zhoršují její
nemrznoucí vlastnosti. Proto je ideální mít možnost solární systém kam vybít, např. do ohřevu
bazénové vody.
Další možnou příčinou nekvality solární látky můžou být látky, které do systému nepatří. Tím
mohou být zbytky otřepů a pilin vzniklých při montáži potrubí. Proto musí být zařízení po instalaci
řádně propláchnuto.
Kvalita teplonosného média musí být každý rok před zimou přezkoušena, tj. kontrola bodu
zámrzu.


3. REGULACE, POPIS FUNKCE ZAŘÍZENÍ
Hlavním zdrojem pro vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch - voda v kombinaci se solárním
zařízením. Jako záložní zdroj budou fungovat elektrické topné patrony v akumulační nádrži. Krb
je uvažován jako občasný zdroj tepelné energie.
Topná voda v akumulačním zásobníku bude primárně ohřívána solárním zařízením
Pokud dosáhne teplota solárního kolektoru vyšší hodnoty než bude momentální teplota
zásobníku, sepne se čerpadlo solárního okruhu a začne nahřívat obsah akumulační nádrže
topné vody. Integrovaný stratifikátor v akumulační nádobě zajistí rovnoměrné ukládání nahřáté
topné vody v horní části nádoby. Toto je výhodné zejména pro rychlý ohřev TUV integrovaným
průtokovým ohřevem. Teplotní diference mezi kolektory a zásobníkem se stanoví ?Tzap např.
na 4-5°C. V případě, že bude teplota zásobníku vyšší než je teplota na solárním kolektoru 
(?Tvyp=4-5°C), bude čerpadlo solárního okruhu odstaveno, aby nedocházelo k vychlazování
naakumulovaného tepla v nádrži přes kolektory.
Čerpadlo solárního okruhu se vypne při:
§ Překročení elektronického omezení maximální teploty (bezpečnostní vypnutí při 170°C)

Přebytečné teplo ze solární energie bude v letních měsících odváděno do bazénové vody. V
momentě dosažení teploty zásobníku 85°C sepne čerpadlo na okruhu výměníku bazénové
technologie. Čerpadlo se vypne při poklesu teploty zásobníku pod 70°C.

Provoz tepelného čerpadla a topných elektrických patron
Celkem jsou navrženy 4 patrony po 9,5kW, které budou rozděleny na 2 dvojice - pro horní (EL1)
a dolní (EL2) polovinu nádrže . Jejich umístění je patrné z výkresu č. UT-01.
Tepelné čerpadlo je blokováno od venkovní teploty te=-15°C a níže, kdy už není možná jeho
funkce.

Elektrický ohřev EL2 zapne při Tzap ? 35°C,  vypne při Tvyp=40°C
Tepelné čerpadlo zapne při Tzap ? 40°C,  vypne při Tvyp=50°C
Elektrický ohřev EL1 zapne při Tzap ? 50°C,  vypne při Tvyp=60°C
Tepelné čerpadlo a elektrický ohřev EL2 jsou ovládány od teplotního čidla T4 umístěného v
dolní polovině akumulační nádoby. Od teplotního čidla T5, které je umístěno v horní polovině
nádoby, je ovládán elektrický ohřev EL1.
Teplotní meze jsou uživatelsky nastavitelné a je možné po určité době provozu přenastavením
optimalizovat chod soustavy.

Na výstupu teplé vody ze zásobníku bude osazen termostatický směšovací ventil, který zajistí
požadovanou výstupní teplotu a zamezí tak možnému opaření při mytí osob.
Čerpadlo na okruhu podlahového topení bazénu bude blokováno od max. teploty 50°C, aby v
případě poruchy nedošlo k přehřátí podlahové plochy.


4. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE


4.1 POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ČÁST

V rámci stavební části budou zhotoveny otvory ve stavebních konstrukcích pro prostupy potrubí
a bude provedeno jejich následné zapravení a zaizolování.
Budou zajištěny transportní cesty a montážní otvory pro osazení jednotlivých zařízení topné
soustavy.
Při montáži vedení stavby zajistí koordinaci s ostatními profesemi.

4.2 POŽADAVKY NA ELEKTRO
silové napájení rozvaděčů MaR.

4.3 POŽADAVKY NA ROZVODY ZTI

Zajistit kanalizační potrubí od přepadů pojistných ventilů, přívod studené vody pro napouštění
otopné soustavy DN15, na kterém bude instalován oddělovač systémů výrobce ...., typ
.... a napojení výměníku pro ohřev TUV integrovaného do akumulační nádoby. Zajistit
pomocí třícestného směšovacího ventilu maximální výstupní teplotu TUV. U solárního systému
provést přepad média z pojistného ventilu do speciální k tomu určené nádoby.

4.4 POŽADAVKY NA MaR

Zajistit regulaci a ovládání systému dle popisu v kapitole 3.

5. OCHRANA A BEZPEČNOST

Při stavbě musí být dodržovány platné předpisy požární ochrany a předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci.

Veškeré opravy zařízení je možno provádět jen za dodržení všech bezpečnostních předpisů a
příslušných opatření.

Připojení el. motorů  jednotlivých zařízení musí splňovat příslušné normy ČSN a ESČ.


6. ZKOUŠKY

Všechny prováděné práce a funkční zkoušky musí být v souladu s příslušnými ČSN a
souvisejícími předpisy. Zkoušky zařízení jsou předepsány ČSN 06 0310:
§ po instalaci systému a jeho důkladném propláchnutí se provede tlaková zkouška
§ systém musí být napuštěn upravenou topnou vodou
§ po tlakové zkoušce se provedou zkoušky provozní - topná zkouška se provádí po dobu
72 hodin v topném období

O provedených zkouškách se provedou příslušné zápisy a protokoly vč. záznamů do Stavebního
deníku.

7. ZÁVĚR


Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní
komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou
disproporci mezi jednotlivými částmi dokumentace (výkresová část, technická zpráva a
specifikace), je nutno vzít v úvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své
odbornosti a fundovanosti vezme plné garance. Totéž platí i o tom, když dodavatel zjistí
určité řešení, za které nemůže vzít garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto
případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuelně investora na tuto
skutečnost upozornit.

Kalkulátory Dokumenty a formuláře Návody a rady Energetická nezávislost
Výběr nemovitosti Převzetí stavby Nájemní smlouva Kupní smlouva Tech. zpráva vytápění Stavební řízení